Wednesday, April 26, 2017 - 02:08 am UTC
Email Email | Print Print | rss RSS | comments icon Comment |   font decrease font increase

   

Email Email | Print Print

post divider

Vrijdag, 5 Februari 2010 | Arutz Sheva | Door Nonie Darwish | Vertaald door Crethi Plethi

Moslimvrouwen en Sharia Wetgeving

Als u het moeilijk vindt om te geloven dat een vrouw onlangs 40 zweepslagen kreeg in Soedan voor het dragen van (wijde) broeken, lees dan over het leven van vrouwen onder de Shari’a (Islamitische religieuze) wetgeving. Gaza is bijna zover, maar de rest van de wereld is het doel. Dit is een waarschuwing.

Shari’a, dat is de Islamitische wet, beïnvloedt zowel het privéleven als het openbare leven van de vrouw.

In de westerse wereld (met inbegrip van Amerika) eisen steeds meer Moslimmannen dat de sharia wetgeving wordt ingevoerd, volgens welke vrouwen geen echtscheiding kunnen verkrijgen en mannen volledige controle over hun kinderen hebben. Het is verbazingwekkend en verontrustend hoeveel van onze zusters en dochters, die studeren aan Amerikaanse Universiteiten, en in andere delen van de westerse wereld moslimmannen trouwen en zichzelf en hun kinderen argeloos aan de shari’a wetgeving onderwerpen.

Door deze informatie openbaar te maken, hoop ik te voorkomen dat de oplettende Amerikaanse, maar ook andere vrouwen slaven worden onder shari’a wetgeving:

1. In het Islamitische geloof is het toegestaan, dat een moslimman met een kind trouwt die nog maar 1 jaar oud is, en het huwelijk mag bekrachtigd (dwz. seksueel contact) worden als ze nog maar 9 jaar oud is.
2. Aan de familie van de bruid wordt een bruidsschat gegeven in ruil voor de vrouw die nu een slaaf wordt van haar man.
3. Als een vrouw tijdens haar huwelijk mishandeld wordt, mag en kan ze niet scheiden van haar man.
4. Om een verkrachting te bewijzen, moet het vrouwelijke slachtoffer vier mannelijke getuigen hebben.
5. Een vrouw die verkracht is, moet vaak terug naar haar familie en de familie moet de bruidsschat terugbetalen. De familie heeft daarna het recht om haar te doden (eerwraak) voor het herstellen van de eer van de familie.
6. Echtgenoten mogen hun vrouwen slaan ‘als ze dat willen’ en hoeven niet te zeggen waarom de mishandeling heeft plaatsgevonden.
7. Het is een man toegestaan om met maximaal 4 vrouwen te trouwen en daarnaast een tijdelijke vrouw te hebben voor een beperkte periode naar eigen goeddunken.

Het doel van radicale Islamisten is de shari’a-wetgeving op te leggen aan de wereld, hiermee delen ze de Westerse wetgeving en vrijheid in tweeën. Als dit gebeurt, zal het de Westerse beschaving vernietigen. Westerlingen nemen in het algemeen aan dat alle religies het respect en de waardigheid van elk individu bevorderen. De Islamitische Wet (shari’a) leert echter dat de niet-moslims in deze wereld moeten worden onderworpen of gedood.

Vrede en welvaart voor je eigen kinderen is van minder belang dan de garantie dat de Islamitische Wet alles regelt overal in het Midden-Oosten en uiteindelijk in de hele wereld.

Terwijl Westerlingen de neiging hebben om te denken dat alle religies één of andere vorm van ‘de gouden regel’ aanmoedigen, leert de sharia twee systemen van ethiek – één voor moslims en één voor niet-moslims. Voortbordurend op tribale praktijken uit de zevende eeuw na chr., moedigt de Shari’a de mensen aan die willen nemen van anderen en die anderen onderwerpen.

Terwijl westerlingen geneigd zijn te denken dat religieuze mensen een persoonlijke kennis van en relatie met God willen ontwikkelen, bepleit de Shari’a het doden van de mensen die moeilijke en kritische vragen stellen.

Het is moeilijk voor te stellen, dat in deze tijd en in deze eeuw, Islamitische geleerden het erover eens zijn dat degenen die de islam bekritiseren of ervoor kiezen om geen moslim meer te zijn moeten worden gedood. Helaas is het zo, dat terwijl wij spreken van de noodzaak voor een Islamitische reformatie en in het Westen zelfs overgenomen wordt door velen, deze woorden door middel van intimidatie in het Midden-Oosten het zwijgen worden opgelegd.

Terwijl westerlingen gewend zijn dat na verloop van tijd religieuze tolerantie toeneemt, worden er in Egypte en elders oliedollars gebruikt om een zeer intolerante vorm van politieke Islam te laten groeien.

In de komende twintig jaar zullen er genoeg Islamitische kiezers in de VS zijn om hun eigen President te kiezen! Wees gerust, ze zullen het doen… U kunt zien hoe zij al verschillende steden in de VS hebben overgenomen. Dearborn Michigan is er één van… en er zijn er meer.

Het is jammer dat zovelen de moslims als vreedzaam zien en sommige zijn dat ook, maar tegelijk hebben ze een leger dat bereid is om bloed te vergieten in naam van de Islam. Terwijl Amerika bezig is om het christendom uit alle openbare plaatsen weg te werken en God uit het leven van de kinderen te wissen, zijn de moslims van plan om een grote Jihad op Amerika los te laten.


About the Author:

Nonie Darwish is een schrijfster, voormalig redacteur en vertaler. Geboren en getogen in Egypte, woont ze al meer dan twee decennia in de VS. Nonie is onlangs begonnen met de arabsforisrael website. Ze is ook regelmatig uitgenodigd om te spreken op universiteiten en voor andere doelgroepen.

Darwish werd geboren in Caïro en bracht haar jeugd door in Egypte en Gaza voordat ze emigreerde naar Amerika in 1978. Ze was toen acht jaar oud. Haar vader stierf toen hij leiding gaf aan undercover aanvallen op Israël. Hij was als hoge Egyptische militaire officier gestationeerd in Gaza met zijn gezin. Toen hij stierf, werd hij beschouwd als een “Shahid”, een martelaar voor de Jihad. Door zijn postume status als martelaar verdienden Nonie en haar familie een hoge positie in de Islamitische samenleving. Maar Darwish ontwikkelde op vroege leeftijd al een kritische blik richting de Islam. Ze onderzocht haar eigen Islamitische cultuur en opvoeding en keerde de Islam de rug toe.

Nonie Darwish heeft onlangs meegewerkt aan het boek “Cruel and Usual Punishment: The Terrifying Global Implications of Islamic Law”. Daarin waarschuwt ze voor de binnensluipende Shari’a wetgeving – wat het is, wat het betekent en hoe het tot uiting komt in Islamitische landen.


15 Comments to “Moslimvrouwen en Sharia Wetgeving”

 1. avatar Cindy Boekman says:

  Ik weet niet wie dit heeft gepost, maar dit klopt van geen kanten. Vraag elke imam na over deze onzinnige teksten die u hier neerzet en u zult ongelijk krijgen, en u zult de de CORRECTE FEITELIJKE WETTEN te horen krijgen.

  Als je mens genoeg bent om dat te doen, zet dat dan ff hier neer! En doe niet mee aan haatzaaiing AUB!!!

  Met vriendelijke groet

  HOLLANDSE MOSLIMA DIE HOUDT VAN DE SHARIA!!!

 2. Het lijkt mij verstandig als u zich wat beter verdiept in de Shari’a wetgeving.

  Het artikel is geschreven door Nonie Darwish, een ex-moslima die zelf opgegroeid is in een Islamitische cultuur (egypte) en het aan durfde om kritische vragen te stellen over de Islam. Uw opmerking over “haatzaaiing” begrijp ik daarom niet helemaal en is naar mijn mening niet van toepassing. Op basis van feiten moet er discussie mogelijk zijn om te komen tot het begrijpen van bepaalde ontwikkelingen in de wereld en binnen de Islam en te komen tot gewenste veranderingen.

  Wat de Shari’a aangaat. De Shari’a is een religieuze plichtenleer (wet van God) die al het menselijk handelen bepaalt in religieuze zaken en in deze wereld, hierbij gaat het dus zowel om de verhouding van mensen onderling als van mens tot God. Alles valt hier dus onder, zowel het religieuze als het seculiere leven. Bron van de Shari’a zijn niet zoals in de Westerse landen wetboeken, maar het baseert zich op Islamitische bronnen zoals bijvoorbeeld de Koran, juridische traktaten, soenna en idjma. Dientengevolge is het geen gecodificeerd rechtssysteem zoals onze burgerlijk wetboek bijvoorbeeld. Er bestaan dus vele soms sterk uiteenlopende versies van het begrip shari’a. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat ook in de Westerse wetgeving verschillen bestaan tussen de verschillende seculiere rechtssystemen in de diverse landen.

  Binnen de soennitische en shiitische stromingen vinden we ook nog eens verschillende interpretaties van de Shari’a. Dat verschilt beperkt zich dus niet alleen tussen de soennitische en shi’itische rechtsscholen, maar ook weer binnen de twee stromingen zelf. Dit leidt uiteraard tot verschillende en zelfs tegenstrijdige shari’a richtlijnen binnen de Islam. De Fiqh wordt gezien als de jurisprudentie binnen de shari’a en geeft richtlijnen bij maatschappelijke vraagstukken. Maar ook binnen de figh zijn er grote verschillen in interpretatie, waarbij de ene interpretatie meer in het nadeel van de vrouw uitvalt dan de andere.

  In dit verband kan ik me enigszins voorstellen dat u zo tot uw reactie bent gekomen, juist vanwege de onderlinge verschillen in Shari’a en ook vanwege de aangepaste Islamitische uitspraken aan de westerse democratie (in de westerse landen word je namelijk wel aangeklaagd voor discriminatie van vrouwen en homosekuelen). Wat me wel verontrust is de ontkenning in uw reactie van de feiten en dat het allemaal niet zo slecht gesteld is, juist het tegenovergestelde. Dat zal in bepaalde gevallen soms ook zo zijn, maar helaas ondervinden veel vrouwen het tegendeel en zijn ze juist slachtoffer van de Shari’a richtlijnen. Het zou beter zijn als u, als westerse moslima, op komt voor de vrouwen die wel te lijden hebben onder de shari’a door verschillende interpretaties en door Islamitische rechters en rechtsgeleerden.

  Vergeet in dit verband ook niet dat onder Shari’a wetgeving homoseksuelen ter dood veroordeeld worden en landen als Iran en Saoedi Arabië deze straffen ook uitvoeren, om nog maar niet te spreken van het handen afhakken bij diefstal en dood door steniging vanwege overspel. Onder de Shari’a wordt algemeen ook de doodstraf uitgesproken als een moslim officieel afstand neemt van de Islam. Dit wordt dan soms zelfs door familie uitgevoerd. U kunt moeilijk ontkennen dat dit een schending is van de rechten van de mens, waarbij iedereen het recht moet hebben om zelf te bepalen welke geloof (of geen geloof) aan te hangen.

  De voorbeelden die Nonie Darwish noemt in haar artikel (Shari’a en de invloed op vrouwen) berustten wel degelijk op feiten. Er zijn vele landen en gebieden waar de Shari’a uitgevoerd wordt en waar deze richtlijnen en vonnissen ook vanuit de Islamitische bronnen volledig te verantwoorden zijn (volgens de geïnterpreteerde Islamitische leer). Het ontkennen hiervan brengt geen verandering in misstanden en gruwelijkheden binnen de Islam en brengt zeker ook geen verandering in het naleven van de rechten van de mens, de rechten van de vrouw, de rechten van homoseksuelen en anders-gelovigen in islamitische landen met Shari’a wetgeving.

  Op dit moment zijn er ongeveer 50 landen met een vorm van Shari’a wetgeving. In Afghanistan, Saoedi Arabië, Jemen, Iran, Jordanië en Atjeh is Shari’a op nationaal niveau van kracht. Daarnaast zijn er gebieden waar Islamitische terreurgroepen de Shari’a handhaven buiten het nationaal recht om, zoals de Abu Sayyaf-beweging op de Phillipijnen. Andere landen hanteren de Shari’a wetgeving naast seculiere wetgeving of hanteren alleen bepaalde deelgebieden uit de Shari’a wetgeving (zoals het Islamitisch familierecht).

  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat bepalingen binnen de Shari’a, zoals het Islamitisch strafrecht, lijfstraffen en de positie van vrouwen, onverenigbaar zijn met de seculiere rechtsstaat en de Europese Conventie voor Mensenrechten.

  Ik vind het jammer dat u, als westerse moslima, en gebruik makend van alle rechten die vrouwen in het westen verworven hebben, niet het gevaar inziet van Shari’a wetgeving zoals die door veel Islamitische landen en groeperingen gehandhaaft wordt. Er is een trend merkbaar dat meer Islamitische groeperingen en Islamitische landen vragen om Shari’a wetgeving (geheel of gedeeltelijk). Dat zou de westerse wereld zorgen moeten baren, omdat niet-moslims en minderheidsgroepen en vrouwen hiervan de dupe worden, waaronder uiteindelijk ook u.

  De vrijheden die u hier nog geniet, waardoor u bijvoorbeeld kan kiezen om moslima te zijn, hebben veel vrouwen in Islamitische landen helaas niet. In de westerse wereld gaat de discussie over ‘of een moslima in een bepaalde positie een hoofddoek mag dragen.’ In Iran en Saoedi Arabië draag je de hoofddoek verplicht, anders heb je een probleem met de religieuze politie (Saoedi Arabië) of de Islamitische bewakers (basiji) van de Islamitische Revolutie (Iran). En dat is geen vrijheid, dat bent u met mij eens neem ik aan.

  U zou zich eens moeten gaan verdiepen in de diverse vrouwenorganisaties in deze wereld (zowel seculiere als Islamitisch) die strijden voor gelijke rechten van vrouwen zowel binnen de Shari’a (als dat al mogelijk is) en in Islamitische culturen. Verdiept u zich eens in de verschillende vormen van Shari’a en wat deze doet met de positie van de vrouw en de rechten die vrouwen daarbinnen nog hebben in landen als Saoedi Arabië, Iran, Jemen en Atjeh. Ik zou zeggen in die landen hebt u nog genoeg werk te doen als het gaat om de rechten van vrouwen zoals u die als moslima wel geniet in de westerse samenleving, in plaats van een gefundeerd artikel te beschuldigen van “haatdragende teksten.”

 3. Het gaat voor Nederland en Europa met de islam niet om godsdienst maar om politieke macht, zoals bij het afgelasten van bedreigde theatervoorstellingen en exposities, veiligheidscontroles op vliegvelden, de nonstop bewaking van islamcritici, het proces tegen de cartoonist Nekschot, de apartheidsloketten in de gemeente Utrecht of de verdrijving uit Nederland van het schone genie Ayaan Hirsi Ali.
  Bij de islam gaat het niet zozeer om een spiritueel geloof maar om 1 centraal thema: wie is er de baas?

  Islamreligie is niet relevant. Het gaat er om wat de islam met Europa en Nederland wil doen: het schofferen van homo’s op straat, antisemitisme in het openbaar, willekeurig uitschelden voor hoer, weigering van studenten tandheelkunde hygiënische maatregelen te nemen (korte mouwen), vrouwen die niet door een mannelijke arts of hulpverlener kunnen worden geholpen of bibliotheken die na klachten van moslims hun religieuze boeken voortaan op de hoogste planken zetten omdat Korannen boven alles moeten gaan.

  Een “modern” islamitisch land als Marokko kent bijvoorbeeld geen godsdienstvrijheid. Zo is het moslims daar verboden zich te bekeren tot een ander geloof, controleert de politie in Casablanca of er geen Marokkanen een kerk binnengaan en mogen Marokkaanse moslims die zich bekeren tot het christendom niet worden gedoopt. Voor moslims is het toegelaten hun geloof te verkondigen, maar voor christenen is dit daar verboden en regelmatig worden christenen het land uitgezet. Toch is irrelevant of dit religieuze maatregelen zijn, want het zijn in elk geval politieke.

  Er is niemand die een moslim belet thuis te bidden of te vasten.
  De maskerade dat de islam een religie is, maakt misbruik van de grondwettelijke godsdienstvrijheid om vervolgens openbareschoolkinderen te dwingen op een groepsmaaltijd vlees te eten van barbaars geslachte dieren. En om Sinterklaas het kruis van zijn mijter te laten raspen want dat is een christelijk symbool, of het kruis weg te halen van een oorlogsmonument in Amsterdam-west, en om te eisen dat niet-islamitische werknemers overdag geen eten tot zich nemen tijdens de “vastenmaand” (ramadan) als je je alleen vol mag proppen voor dag en dauw of tegen middernacht. Imperialistische politiek en geen religie is het, om discriminerend op te treden tegen eigenaars van honden (“onrein”) en om Almeerse bouwvakkers te intimideren om tijdens hitte hun korte broek om te wisselen voor lange pijpen.

  De islam als religie doet er niet toe, dat is voor Europa alleen te behandelen als een façade die iets anders verbergt.
  Met het woord “islam” moet dan ook worden aangeduid: een politiek maatschappelijk bestel, een veroveringscultuur.
  Het veroveren kent op denkniveau zijn Korandogma’s. “Islamgeleerden” hebben er door de eeuwen hun gedachtenkronkels over. Maar vergis u niet, het gaat niet om een rationeel pakket geloofsartikelen, want het zit veel dieper. Islam betekent een in de nerven en in het onbewuste verankerd besef dat de wereld eigenlijk van jou is en dat je een slachtoffer bent zolang je er niet de baas over speelt omdat je wezenlijk superieur bent aan ieder ander slag. Islam betekent beledigd zijn omdat je de eerste viool niet speelt.
  Het heeft geen zin de bok die altijd op de bovenste kist wil staan aan te wrijven dat dit zijn geloof is; het is veel meer: een instinct, een zijnswijze.
  Daarom is het wegpesten van ongelovigen uit hun woonhuis door “jochies”, de kindsoldaatjes, ook volstrekt islamitisch, hetgeen niet minder geldt voor de uitgestreken gezichten van hun perplexe ouders (“wir haben es nicht gewusst”).

  Elke meter machtswinst is bij de islam een zege voor Allah, zoals een hogere minaret dan de kerktoren. Of bij dat binnenzwembad in Engeland met die mooie panoramaramen, zodat je de indruk had dat je buiten zwom. Iedereen kon natuurlijk ook naar binnen kijken. Maar omdat moslima’s daar wensten te zwemmen, was de zwembaddirectie “gedwongen” de ramen zwart te verven. Dus nu zwemt de autochtone bevolking noodgedwongen ook in dat sombere bad en is zijn mooie uitzicht en licht kwijtgeraakt aan beterweter Allah. Dit heet islamisering.

  Islamisering werkt heel geslepen. Het is een strategisch sluipend proces (alleen mogelijk met hulp van vilein links) dat zich in de nerven van het dagelijks leven nestelt.
  Als verraders erbij helpen dan spreekt men van zelfislamisering. Vaderlanders noemen deze handlangers tegenwoordig “dhimmi’s”. Dat woord sloeg de afgelopen 1400 jaar in de islam zelf op christenen en joden die hun geloof mochten behouden als ze daar belasting voor betaalden, geen reclame ervoor maakten, een jodenteken droegen, geen kerken bouwden enz.

  Godsdienstvrijheid is geen probleem in Nederland als je de islam er maar buiten houdt, want dan wordt de godsdienstvrijheid gebruikt om de godsdienstvrijheid af te schaffen, de meningsvrijheid om de meningsvrijheid af te schaffen, de grondwet om de grondwet en de democratie om de democratie af te schaffen en de vrouwenemancipatie om de vrouwenemancipatie af te schaffen.

  Premier Erdogan van het “moderne seculiere” Turkije dat lid mag worden van de EU, las tijdens een politieke bijeenkomst op 6 december 1997 een gedicht voor van Ziya Gökalp met een zinsnede die weergeeft waar het om gaat:
  “Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten”.

  Zo is de hoofddoek de vlag van de islamitische vrouwsoldaat.

  de Generaal P.Pardon van Multicul.nl

 4. avatar Rebecca Raquel says:

  Is het niet zo, dat meneer Khomeiny jaren geleden al riep, dat de gehele wereld aan de Islam onderworpen moest worden? Onderwerpen betekent m.i. dat men geen keuze meer heeft, dan alleen maar bekeren tot de Islam. Onderwerpen staat gelijk aan onderdrukking, dus zouden wij, westerlingen, al onze vrijheden moeten opgeven voor dit geloof, of anders afgeslacht moeten worden. Dit alleen al is zeer verwerpelijk, behalve voor de shari’a, die deze vorm van afslachting hoog in het vaandel heeft staan. Maar dat is slechts één van de punten, die de shari’a verheerlijkt. Dan gaan we naar een ander punt, nl. homofilie. De shari’a is daar heel duidelijk in. Een ieder die van hetzelfde geslacht een relatie heeft, dient ondersteboven van de hoogste gebouw afgegooid te worden. Tolerantie kent geen grenzen. Juist in het vrije westen heeft men eeuwen lang geknokt voor een tolerantie ten opzichte van homo’s, lesbiennes e.d. Deze zouden wij nu uit naam van de shari’a op moeten geven. Ook deze groep mensen behoren tot een geaccepteerde groep in de vrije wereld. Punt 3. Kinderen en volwassenen met het zgn, downsyndroom zijn volgens de shari’a inferieur, dus horen ok niet in de wereld van de Islam thuis. Zij zijn de zelfde paria’s als homo’s alleen hoeven zij niet ondersteboven van het hoogste gebouw afgegooid te worden, nee, zij mogen door messteken om het leven gebracht worden. Dan punt 4. De rechten van de vrouw. De hierboven genoemde stellingen uit de shari’a valt echter niet te betwisten. Maar 1 punt is nog achterwege gelaten, en dat is als een man 4 maal roept dat hij wil scheiden, dat hij dan ook werkelijk van zijn vrouw is gescheiden. Zonder tussenkomst van een rechter. Terwijl een vrouw die wordt verkracht, gestenigd dient te worden tot de dood erop volgt. Het stenigen geschiedt, door vrouwen tot hun middel in te graven, waarop omstanders de stenen naar het lichaam mag gooien. Is het niet zo dat, “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen?” Deze manier van doden is naar mijn mening de ergste vorm van marteling die er maar bestaat. Maar martelaren zijn juist volgens de shari’a de goede personen, die de wet opvolgen. Helaas heeft links-Nederland dit niet in de gaten, of men sluit de ogen voor deze vormen van dictatuur. Want over stenigen heb ik nog geen één minister horen praten. En dat juist de linkse groep een overhand hebben gehad in de afgelopen 20 jaar regeerperiodes. Het is aan u, beste lezer. Mogen we onze verworven vrijheden behouden? Of kiest u toch liever voor de invoering van de shari’a ? Gaan we vooruit of naar de middeleeuwen terug? De keus is aan u.

 5. avatar tamso says:

  Onzinnig topic weer.Alsof de sharia geld voor alle moslims.Laten we eens de joodse babylonische talmoed ernaars zetten.Daar mag je 3 jarige kinderen sexueel misbruiken.Daar zijn niet joden beesten,en meer walgelijke superieurheidsdenken.Ga ik nu zeggen dat alle joden zo zijn.Ook daarin heb je weer vele strommingen.het grote verschil is dat je de islam aanspreekt wat vandaag de dag minderwaardig is geworden,en het een taboe is om het te vergelijken met de joodse talmud,wat heerst in de VS.Dat de muppets zelf die ideologie aanhangen,om een ander zwart te maken.De grote strijd is het midden oosten wat het zionisme/niet joden,of selfmade joden willen afpakken.En ongetwijfeld dat er daarzo een andere cultuurtje heerst dan ons moderne westen.Wat achter gesteld is,maar ook het amerika deed er ca 200 jaar over om dat te worden wat het nu is.Dat elk mens evenveel rechten heeft en krijgt.Dat bereik je alleen door een welvaart en groeiende economie.Iran boycotten en andere landen,werk je juist de welvaart tegen,waardoor ze zich niet kunnen ontwikkelen.De haatzaaiers zijn aan het woord vandaag de dag.
  Gooi maar meer olie op het vuur,en de vlam schiet straks wel in de pan.
  En niet gaan huilen of jammeren dat er een pleuris is uitgebroken.Maar nadenken dat je zelf deel heb genomen aan het haatzaaien naar een andere bevolkingsgroep toe.

 6. avatar Sharon says:

  Niet verder kijken dan je neus lang is ! Klinkkare onzin !
  En ga zo nog maar even door. Dát is hier van toepassing.
  Om alleen maar als voorbeeld te nemen, het scheidingsrecht.
  De moslima heeft hier nota bene eerder gebruik van kunnen maken dan de westerse vrouw, het scheidingsrecht heeft de westerse vrouw véél later kunnen bemachtigen.
  Héél héél misschien zou men eens de Donald Duck en Fabeltjeskrant opzij moeten leggen en eens na moeten denken over wat men écht weet over de Islam.
  Niet wat men opgelegt krijgt, hoort, vermoedt of gehersenspoeld wordt door die Tivo in de huiskamer.

  Big up Tamso!

  Met hele vriendelijke groet,

  Sharon

  La ilaha ill-Allah.

 7. avatar Rebecca Raquel says:

  Zelf ben ik niet katholiek, christelijk of iets dergelijks, maar ik zou graag een stukje geschiedenis met u willen doornemen. 2000 jaar geleden liep Jezus over deze aarde. Deze man was geboren en Bethlehem en predikte o.a. in Jeruzalem. Onder zijn toehoorders leefde een hele grote groep van de Joodse bevolking. Dus was dit gedeelte van de aarde een Joods land. Na verloop van een aantal eeuwen, hebben er vele moslims zich gevestigd, en wilden het land opeisen. Dit stukje land, genaamd Palestina, nu Israel was het beloofde land voor de Joodse bevolking. Het oude Palestina was dus Joods land. Helaas wordt dit stukje geschiedenis vaak vergeten. Ook landen als Egypte, Turkije en sommige Afrikaanse landen waren eens christelijk, maar door het overheersende karakter van het islamitische geloof, zijn ook deze landen ten prooi gevallen. Dat mag met Israel zeker niet gebeuren. Israel was, is en blijft Joods grondgebied. En daarbij hoort ook GEHEEL Jeruzalem. Maar ook EUROPA moet Europa blijven, en geen kalifaat van Eurabië. In Europa is geen plaats voor de islamitische wetgeving, ofwel de Shari’a. Mensen die daar anders over denken, zou ik aanraden om naar de streng islamitische landen te verhuizen. Deze mensen zijn het niet waard om van onze vrijheden te genieten. En al helemaal niet om ervan te profiteren.

 8. avatar tamso says:

  rebecca.

  Je verdraait fictie met de werkelijkheid.Allereerst is de Jezus enkel een cristelijke filosifie.bedacht door het nieuwe volk wat zich de cristenen noemde.Wat later het byzantijnse rijk werd.Die Jezus is bedacht door filosofen die eerdere culturen hebben onderzocht,en enkel wat hebben toegevoegd en de naam veranderd in een JEZUS.Ik ken oudere culturen en die beschrijven al een jezus ver voordat die jezus in jeruzalem onstond.Het is feitelijk plagiaat.Men gelooft een FABEL.Dan je beweringen over het israel.Even een opsomming van feiten.De joden vertrokken uit het egypte en vestigde zich in de kananieten,wat nu dus palastina/israel is.Daar kregen ze onderling strijd en verdeeld ehet land in 2 delen.Noord en zuid israel.De ene deel waren de isralieten en de andere deel de israeliers.De israeliers wilde nog meer land hebben,dan wat ze hadden,Een groot israel.terwijl de judaisten tevreden waren met dat stukje land.De israelieten werden later verslagen door de babyloniers.Daarna de romeinse tijdperk.Ook hier zaten ze tot aan hun nek in de macht.Wist je trouwens dat ze ook in het oude egypte de macht deelde met de farao’s.Het zijn niet voor niks de masters in het manipuleren.tweespalt zaaien,om uiteindelijk met de buit er vandoor te gaan.De israelieten mengde zich ook onder de romeinen.Jospeph Flavius is er 1 van.Ook paulus.Degene die Jezus als materie aanduide en wat als mens heeft bestaan.Waarom.Om een macht te centraliseren en uiteindelijk om te heersen over anderen.Ze zijn niks anders dan alle andere heersers.Alleen werd er nu een geestelijke ideologie wat tergelijk mensen hersenspoeld ingezet.En de rooftochten en bezettingsoorlogen begonnen.Eerst europa,daarna het midden oosten.Alles onder een cristelijke religie met hun bijbel.Het europa was een makkie.Ook het turkse deel was een makkie.Totdat ze rond de vijfde eeuw het verdere midden oosten wilde innemen en stuite op de perzen.Ondertussen werd er een nieuwe ideologie gecreerd de islam.Die had weer een andere filosifie ,dan het cristendom.Die zegt ook sta op voor je recht en verdedig je met huid en haar tegen welke bezetter dan ook.En met hun koran veroverde ze weer land wat bezet was door cristenen.De joden in palastina hadden het goed onder de ottomanen in de 12 de eeuw.

  Nu de uitleg over dat jodendom wat zegt dat israel van hen is.De grootste leugen aller tijden is dat het zou gaan om echte joden.
  Jij heb geen kennis van het echte jodendom zo te zien,De echte joden en ik noem bv d enaturei Karta wat nog echt religeus is,mot niks hebben van dat zionisme.Het israel is een ideaal wat is ontstaan vanuit het zionisme.En dat zionisme wat is ontstaan door theodore,wilde alle JODEN uit het europa laten assimileren met het europa.Het was zelf een anti semiet.De stichters van het israel het zionisme was een ras echte anti semiet en wilde de joodse religie uitbannen in de wereld.Wat blijfr er dan nog over van die claim dat de echte semieten recht hebben op dat israel.De vele joden,wat zich jood noemt,is niet eens een JOOD.De uitleg wat is een JOOD.Een jood kan zich pas JOOD noemen,als het een joodse moeder heeft,of als religie het jodendom aanschouwt.

  Wat zijn de europese joden destijds geweest.
  kazharen in de 12de eeuw.Tussen 700 n julius ceasar en 1200 hebben aziaten uit het azie,wat weer nomaden waren een staat gesticht het kazharia en namen enkel de joodse religie aan,om neutraal te blijven in de oorlog wat gaande was tussen de moslims en byzantijnen.na verloop van tijd mengde vele zich onder het westerse volk.En het rusland na de uiteenstorting van het ouwe kazharia.Zij trokken het rusland en europa in en mengde zich onder de bevolking.En vele geloofde niet eens meer in de joodse traditie’s.Als je dus geen joodse moeder heb,en niet meer de traditie volgt van het jodendom,je ook geen jood kan zijn.Een semiet was het zowiezo niet,omdat ze afstammen van aziaten.

  Dat is het zionisme vandaag de dag,
  Zoals men ook zichzelf jood verklaarde in de 7 de eeuw,ze dat ook nu doen.alleen gaat het niet op,omdat ze van dat israel een atheistische staat willen maken.

  Wie zit er achter het zionisme.
  De kerk en reli fanaten die een andere leer erop na houden dan dat van jezus.Hun doel is het kapot maken van het jodendom.Ook de israelieten in dat israel zijn gehersenspoeld en worden enkel gebruikt door hen die als doel heeft om het oude israel kapot te maken.Het echte jodendom heeft niks te maken met dat cristendom wat er nu zit in israel.Of met dat zionisme.
  We zijn allen een slachtoffer van een systeem,wat in handen is van een paar elitaire lui.Dat israel is gefinancieerd door bankers.De Warburgs,Rotshilds,rockefellers,JP-morgan,en etc hebben vele systemen en rijken gefinancieerd. Het communisme is uitgevonden en gefinancieerd door walstreet en karl marx een zionist.
  Het Na-zi rijk was een fusie in 1923 met het zionisme.De werkelijke afkorting staat voor nationale alliantie ZIonisme.Ook het na-zi rijk werd gefinancieerd door het westen en bankwezen.Het zionisme hielp enkel een handje om de joodse staat te versnellen.Dat was ook het doel van het NA-zi rijk.Israel stichten.En 1 europa maken.Het midden oosten.
  Overgenomen na de val van het ottomaanse rijk.dat werd in stukken gehakt.Wie kreeg wat.Frankrijk wat ook al financieel in handen was van die bankers kreeg jordanie en wat andere landen.Engeland Irak en wat omringende landen.het bewaakte enkel het israel.israel bestond officieel al in 1917.Alleen miste we die JODEN nog.Daarom wo2 om het isael vol te maken.Turkije werd ook over genomen door het zionisme.Ata turk was een krytyo jood,wat van het ottomaanse rijk een westerse beschaving wilde maken.En dit is exact wat ze ook van israel wilde maken.Een selfmade land met ongevormde westerlingen.Het idee israel komt vanuit cristelijke ideen,samen met atheisten,dat israel vandaag de dag is een nationaal socialistische marxistische land geworden,waar religie’s taboe zijn geworden.

  Ik zet er een link bij,van een rabijn uit amerika wat ook uitlegt wat het zionisme is,en wat een jood is.Wat ik zeg,zeggen zij ook.

  http://www.al-haqq.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=71

  Nog een link wie theodore herzl was,en hoe datr israel is ontstaan.
  Ook hier is een israliet aan het woord,om als neutraal iemand het te bekijken.
  Daarin komt duidelijk aan het woord,dat de stichters van dat israel anti semieten waren.

  http://video.google.com/videoplay?docid=9024068972366598651&hl=en#

 9. avatar Rebecca Raquel says:

  TAMSO

  Het woord ‘NAZI*’ is afkomstig van Nationalsozialist, de Duitstalige term
  voor een aanhanger van het nationaalsocialisme. De afkorting ‘nazi’ is
  analoog aan het iets oudere ‘sozi’, wat in het Duitsland van het begin van
  de 20e eeuw de volksnaam was voor een aanhanger van het socialisme. De term
  ‘nazisme’ is van ‘nazi’ afgeleid en wordt tegenwoordig gebruikt als
  afkorting voor nationaalsocialisme. Men gebruikt het ook als pejoratief
  bijvoeglijk naamwoord (‘dat zijn nazistische praktijken’). Volgens
  WIKIPEDIA.

  Geschiedenis
  Zie Geschiedenis van Israël voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  De geschiedenis van het oude Israël is onlosmakelijk verbonden met de
  Bijbel. Volgens Genesis 12:1 deed God de oproep aan Abraham: “Ga uit uw land
  en Uws vaders huis naar een land dat ik U wijzen zal”. Dit “beloofde land”
  werd de thuishaven voor het Joodse volk. Daarnaast beschouwen ook de
  christenen en de moslims, als gevolg van passages uit respectievelijk het
  Oude Testament en de Koran, Israël en aangrenzende gebieden als Heilig Land.
  Onder andere op basis van de passage over “het beloofde land” baseren
  zionisten hun claim op dit gebied van het Midden-Oosten.

  Religie
  De meerderheid van de joden is in Israël geboren (65%). Van de joodse
  bevolking is circa een derde religieus, en twee derde seculier, waarvan een
  groot deel wel ‘traditioneel’ is, wat duidt op een sterke affiniteit met
  het – orthodoxe – jodendom zonder een volledig religieus leven te leiden. In
  totaal: 10% charedisch jodendom, 10% religieus (modern-orthodox
  jodendom/religieus zionisme), 14% religieus-traditioneel, 22% niet-religieus
  traditioneel, 22% seculier.[6] De joodse bevolking leeft verspreid door het
  hele land, met grote concentraties in de steden zoals Tel Aviv, in en rond
  het westelijk deel van Jeruzalem, langs de kusten en in de valleien van
  Galilea.

  De meerderheid van de Arabieren is in Israël geboren en is moslim (16,6% van
  de Israëliërs). 2,1% van de Israëlische bevolking is christen en in
  meerderheid Arabisch, de Arabische Druzen vormen 1,7% van de bevolking.
  Belangrijke Arabische concentraties zijn plaatsen in het oosten van de
  Sharonstreek, langs Wadi Ara en in Centraal-Galilea, de oostelijke wijken
  van Jeruzalem en Bedoeïenen-plaatsen in de noordelijke Negev. Volgens
  WIKIPEDIA

  Volk en cultuur 1
  Het joodse volk is verspreid over de wereld. Deze zogeheten diaspora begon
  met het wegvoeren van de joden door de Babyloniërs in de 6de eeuw v. Chr.,
  gevolgd door de verwoesting van Jeruzalem in de 1ste eeuw n. Chr.

  De joodse gemeenschappen bleven zich wel sterk bewust van hun eigen
  identiteit, en hun verlangen terug te keren naar het “beloofde land” is
  altijd overeind gebleven.

  Al in de 15de en 16de eeuw keren joden terug naar Palestina, vooral uit
  Spanje en Portugal waar ze om hun geloof worden vervolgd. De immigratie komt
  goed op gang als in Oost-Europa en Rusland jacht wordt gemaakt op de joden
  (de zogeheten pogroms).

  Na de jodenvervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgen de joden hun
  eigen staat, maar niet zonder slag of stoot (zie Geschiedenis).

  Nu wonen er in de hele wereld zo’n 15 miljoen joden, van wie eenderde in
  Israël en nog eens eenderde in de Verenigde Staten. Naast de joden, die ruim
  77% van de bevolking uitmaken, wonen er in Israël Arabieren (17,5%) en
  Druzen (2%).

  Het grootste deel van de bevolking woont in een klein centraal gebied. Het
  uiterste noorden en het zuiden zijn vrijwel leeg. Daardoor is Israël een van
  de meest verstedelijkte landen ter wereld.
  Ook van INTERNET afgehaald!

  Eerst even de feiten controleren voordat u iemand aanvalt.

 10. avatar tamso says:

  rebecca.

  Waar jij het uit haalt,is de indocternatie wat men zelf op wikipedia kan zetten.Ik lees het niet vanuit de wikipedia,maar vanuit echte documenten en verslagen,wat het derde rijk was.De NSDAP was de nationaal socialisten.De NA-zi’s kwamen nadat de NSDAP maar niet van de grond kwam.Dat was een fusie tussen het zionisme,en de NSDAP.En logisch dat ze dit niet gaan onthullen,want als het ene steentje om zal vallen de rest ook om zal vallen.Wie er werkelijk verantwoordelijk was voor zowel wo1 als wo2.
  WO1 was de verovering van het duitse weimar systeem,en het midden oosten waar de ottomanen aan de macht waren.
  De duitsers en ottomanen en de russen waren niet de enigste grootmachten.Je had engeland nog met hun britse rijk wat overal kollonie’s hadden gevestigd.Het was puur een machtstrijd.Ook de kerk werd verslagen door hen.In die zin dat ze onderdanig werden van hen,in plaats van andersom.Zie de franse revolutie waar de monarchie omver werd geworpen met hun kerken.Wie financieeerde die revolutie,en de russische revolutie en wo1,wo2,en meer van dat soort oorlogen.
  Er is maar 1 instelling wat een oorlog kan betalen.Niet een land of koning.Die hebben het allemaal zelf te druk met het verbrassen,uitgeven van hun geroofde geld wat ze aftroggelen van het volk.Ze lenen het van goudsmeden en andere kapitaal krachtige mensen.Zal er even een paar opnoemen.Rothshilds,voorheen heette ze Bauer in de 17de eeuw.Warburgs,shiffs,opperheimer.In 1900 voegde de Rockeffelers zich met hen,Jp-morgan,Henry Ford en vele andere groot magnaten.Dat is het huidige banksysteem.In 1913 hebben zse de FED overgenomen.En daarmee drukken ze een eigen dollar.En kopen alles op voor niks.Wist je dat in 1916 de duitsers officieel al hadden gewonnen.De engelse,fransen.russen waren geen meter opgeschoten in die 2 jaar dat ze het duitsland wilde vernietigen.Tussen haakjes het communisme is ook uitgevonden door zionisten en gefinancieerd door de wallstreet.Daarom dat ook de russen meededen met de fransen en britten.Frankrijk en engeland zijn economisch overgenomen in 1804 door de slag bij waterloo.Door de bankiersfamilie die op allebei de paarden hadden gewed en gefinancieerd.Frankrijk was verslagen en had een torenhoge schuld bij die bankiersfamilie’s.Voordat het nieuws aankwam in engeland,de bankiersfamilie al hun aandelen verkocht,en er paniek uitbrak op de beursen.Iedereen verkocht hun aandelen,en de bankiersfamilie kochten alles weer op.2 vliegen in 1 klap.Daarom moetsen de engelse,fransen ook hunzelf kapot vechten tegen de duitsers.Denk je nu werkelijk dat het hun wat kan schelen,of het europa zichzelf falliet vecht.Ze hadden al de controle over het amerika in 1913 door de dollars zelf te drukken.
  Weer terug naar 1916.
  De duitsers boden een vredesverdrag aan.
  Maar duitse zionisten zeiden tegen de engelsen dat ze het verdrag niet moesten ondertekenen en dat ze die oorlog konden winnen.Met behulp van amerika.Maar op 1 voorwaarde.Dat palastina van hen werd.1916 was dit,en de britten zaten toen al in palastina en hadden het ottomaanse rijk verslagen.De fransen en russen waren al afgedropen,vanwege voedseltekorten,en munitie tekorten.Het leger ging muiten,en het trok zich terug.Alleen de engelsen en amerikanen zette de oorlog voort en wonnen uiteindelijk ook die oorlog.

  ISRAEL bestond toen officieel al op papier.Zie balfour declaratie’s.

  In 1917 werd het palastina officieel uitgeroepen tot een joods land.
  Het zijn niet die joden die religeus zijn wat ermee instemde.
  het waren westerse zionisten,met een bijbelse ideologie wat achter het plan stond.
  De echte masters het bankwezen hadden hele andere plannen daarzo.De olie.Zeker vergeten dat de olie ontdekt werd in het amerika en dat ze daarmee zichzelf verrijkte en schatrijk werden.Dat ontdekte ze ook in het midden oosten.Het enigste wat ze nodig hadden in dat israel,waren zogenaamde joden.Jij komt met een tabel aanzetten wat niet klopt.De eerste zionisten/kolonisten vertrok in 1840 richting het palastina.Dat in 1600 joden erna toe vertrokken,zal best wel.Ook ik weet dat de joden door de kerk werden vervloekt en werden verdreven uit het spanje en portugal.het meredeel vertrok naar het noorden toe.nederland,belgie,duitsland.Wat gebeurde er met het duitsland na wo1.

  Zij werden aansprakelijk gesteld voor die oorlog en moest de geallieerde dat geld terug betalen.Ook werd hun rurh gebied afgepakt waar de industrie zat.Dat duitsland was vroeger nog rijker en welvaardender dan de britten.had de beste marine.Dat werd hen afgenomen en daardoor kwamen ze in een torenhoge inflatie terecht.Hoge werkeloosheid.1 dollar stond gelijk aan 1 miljard mark aan het einde.
  Wat gebeurde er toen.Dat zal je nooit lezen op een wikipedia.Adolf Hitler had een boek geschreven over het probleem de joden.Hij vond dat zij verantwoordelijk waren voor de nederlaag iun wo1.Daarom is dat boek ook verboden.Hij wilde alle joden uitbannen in het europa.En vond dat alleen het arrische ras de beste ras was.Zionisten zagen in hem de perfecte man,die het jodenprobleem kon oplossen.namelijk het israel.
  Na 1917 toen de staat Israel feitelijk al bestond,kwam de immigratie niet van de grond.
  De europese joden hadden het goed in het europa.En dachten er niet aan om te vertrekken.3 redenen waarom niet.

  1 ze hadden geen zin om eeuwenlang te strijden met de arabieren.
  2 ze hadden geen zin om in een woestijn te wonen en alles weer opnieuw op te bouwen.
  3 om religeuse redenen wilde ze niet naar dat israel,omdat enkel hun messias het israel kon creeeren.

  Het Mein Kampf van adolfje kwam hen van pas.
  En zo steunde het bankierswezen en de industrie duitsland.
  Allereerst verdween de ouwe mark,en kwam er een nieuwe mark.
  Waar zij het bankwezen de controle op hebben en het kunnen drukken.
  Daarmee creeerde ze werk en het volk was weer blij.Doel was ook om het weimar systeem omver te werpen.En 1 groot europa te maken.
  In 1933 kwam hij aan de macht.
  Vele kerklieden en staatshoofden steunde het NA-zi rijk.Omdat zij allen onder de plak zaten van het zionisme en hun bankiersfamilie’s.
  Nog een detail wat is verdraait in onze geschiedenis boekjes.
  De kristal nacht.
  De jodenboycot.
  men zegt dat de duitsers als eerste de joden boycotte.
  Het waren de zionisten die opriepen tot een duitse boycot.
  En daarop regeerde de duitsers door de joden te boycotten.
  Die haat naar de joden toe begon niet tijdens het na-zi tijdperk.
  De kerk is ermee begonnen.In 1900 verspreide men express de protocolen van de wijzen van sion om de joden de schuld te geven.
  In oost europa en rusland begonnen de eerste pogroms.Ook in het rusland hadden de zionisten de macht over genomen,samen met de bolsjewieken. Om de russische joden te verdrijven naar dat israel/palastina.
  Het was niet ineens begonnen,maar ver vooruit gepland.

  Zo is dat israel ontstaan.
  Voor wo2 mochten alle rijkere JODEN met een joodse achternaam gewoon vertrekken naar het israel met hun hele hebben en houwen.Ken je de oorlogswetten.Als een land in oorlog verkeert,mag niemand het land verlaten met hun rijkdommen.Niemand is niermand.
  Maar zionisten maakte een deal met duitsland en lieten alle welvarende joden gewoon vertrekken met hun hele hebben en houwen.
  Wat bleef er uiteindelijk over in het europa.
  Kans arme joden en religeuse joden wat anti zionist was.
  Die zij opgeofferd voor het israel.
  HOLOCAUST betekent op zijn grieks brandoffer.
  Dat was het ook.
  Alleen de schuldige in deze het zionisme blijft buiten schot.

  Nu jouw theorie’tje over wat er in een boek is geschreven.
  Alleereerst de overwinnaar schrijft geschiedenis.
  Het veranderde de bijbel zo,zoals ze willen dat we het moeten weten.
  Het is enkel een filosifie en een GOD met een baardje of megafoon kwam er echt niet ten sprake.
  Omdat jullie het uitverkorene volk zijn,mogen jullie de kananieten verjagen en uitmoorden,zodat wij dat israel kunnen creeeren.
  Wie is er nu een reli fundalist als je dit soort onzin aanneemt als waar.
  Er bestaat geen uber volk of uitverkorene volk wat mag heersen over anderen.
  Dat is juist die NA-zi ideologie over het arrische ras.
  Wat zeggen de echte JODEN over dat uitverkorene zijn.
  Dat zij de mensheid op het juiste pad moeten brengen en mensen moeten begeleiden om goed te leven.het heeft niks te maken met het UBER zijn.Wat zij destijds zeiden,en daarom zijn ze ook de vijand geworden,was dat iedereen gelijk is en dat er 1 GOD was.De romeinen in die tijd,dachten dat zij die GOD waren en UBER waren.Kijken we naar de bijbel waarneer die ontstaan is.
  In de derde eeuw werd de bijbel opnieuw herschreven en kwam er een JEZUS in voor.
  De echte JODEN kennen geen cristelijke JEZUS.Enkel hun Messias wat nog moet komen.
  Met de komst van de Byzantijnen,werd elk ander geloof verbannen.Alleen de bijbel was echt volgens hen.De rest afgoden en heidens.En met hun bijbel veroverde zij het europa en later deels het midden oosten.

  Deze cristelijken zijn de ware vijanden van het oude jodendom.En dat is ook de reden waarom het vernietigd moet worden.Van dat israel vandaag de dag is weinig relieus overgebleven.Het is een apartheid staat wat racistisch.
  Voor wo2 leefde de cristenen,moslims en joden in harmonie naast mekaar.Ook onder het ottomaanse rijk leefde de joden samen met de moslims in harmonie.In Iran hebben de joden meer rechten dan de palastijnen in het palastina.
  Met de komst van het terroristische nerwerk het zionisme met hun Irgun en andere terreur netwerken pleegde ze terreur aanslagen op de britten,om hen te verdrijven uit het palastina.En daarmee werden ook de bewoners van het palastina verdreven van hun land en opeen gesloten in vluchtelingen kampen.
  En sinds de komst van het zionisme leeft men daarzo in haat.

  Dat is het ware verhaal van Israel.
  Niks relieus aan.
  het is gewoon gekoloniseert door de europeanen en gebruikte daarvoor europese joden met een joodse achternaam wat niet eens jiddisch sprak toen het aankwam in palastina.En nationalistisch werden,om de staat israel te beschermen.hen wijsmaken dat iedereen buiten het israel hun vijand is.

  http://www.al-haqq.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=71

  Hier de juiste uitleg wat een JOOD is.
  Je kan een jood zijn,als je moeder JOODS was,of als je de joodse religie aanneemt als religie.
  Wat is daarvan overgebleven van die europese joden.
  Niks.
  Enkel een achternaam wat joods klinkt.
  Geen JOODSE moeder,omdat het afstammelingen zijn van de kazharen,en ervoor aziatische mongolen.
  Wat gelooft er nu nog in het oude joodse cultuurtje.Niemand meer.
  Er blijft niks meer over van het JOODS zijn,maar het zionisme houd nog steeds vol dat het om echte semieten gaat.Ze foppen ons elke dag nog.
  De media word door hen gecontroleerd.Zij zijn ook de overwiinaars op het europa na wo2.
  De overwinnaar schrijft geschiedenis.
  Vandaar dat we nooit de ware waarheid zullen en mogen besprken.

  Welkom in ons democratische moderne vrij westen.
  Wat enkel tussen je oren zit.
  Born to be a slave voor het bankierswezen.
  En dit alles zal je uiteindelijk zelf in de levende lijve ontdekken,als weer een crisis zal ontstaan wat moedwillig gecreeert zal worden door de wall street en bankiers wezen.
  Ieder voor zich en GOD voor ons allen.

 11. De discussie over complottheorieën, zionisme, nazisme is off topic. Wie hierover wil discussiëren kan bij andere artikelen op deze site terecht.

  Dus graag terug naar het onderwerp: de positie van vrouwen binnen de Shari’a en de Islam.

 12. avatar tamso says:

  [ Bericht verwijderd ]

  On topic betekent in dit geval dat het gaat over de positie van de vrouw binnen de Shari’a en de Islam.

  Voor persoonlijke boodschappen en opmerkingen over de website graag het contactformulier gebruiken.

 13. avatar ilona says:

  In de lente van dat jaar 1683, vertrekt een leger van driehonderdduizend moslims, onder bevel van Karà Mustafà uit Istanbul en trekt naar het Westen. Een machtig leger. Het machtigste dat Europa ooit gezien heeft. Een indrukwekkende massa mannen, paarden, kamelen en wagens. Ze plunderen dorpen. Ze roven alles wat eetbaar is. Ze ontvoeren vrouwen om de seksuele driften te bevredigen van duizenden soldaten die twintig, dertig kilometer per dag moeten marcheren. Het doel dat Mohammed IV zich stelde was het veroveren van Wenen, om daarna met zijn legers naar Rome te trekken en, eenmaal daar aangekomen, om de Sint-Pieter basiliek in een moskee te veranderen. Net als zijn voorouders, jaren daarvoor, hadden gedaan met de schitterende, weergaloze basiliek Aya Sophia te Constantinopel (naam verandert in “istanbul”). (…..)

  De elfde september 1683 is Wenen verloren. De kanonschoten van het leger van Karà Mustafà hebben kraters geslagen in de bastions van de verdediging. De waterwegen worden verontreinigd. Besmette ratten worden over de stadsmuren gegooid(….) Het Westen staat aan de afgrond van een definitieve vernietiging.

  Bij het aanbreken van de twaalfde september valt de verdediging aan. En tegen iedere voorspelling in winnen ze.

  Tussen dat Europa en het Europa waarin wij nu leven bestaan angstaanjagende overeenkomsten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de Islam virus een zeer gevoelige antennes heeft. Het «voelt» de zwakheid van Europa en beweegt zich westwaarts.” (zie: Ottomaanse invasie)

   Bendes moslims teisteren Nederlandse steden.

  Onderzoek wijst uit dat maar liefst 86% van de tweede, derde en nu ook vierde generaties Turken en Marokkanen kiest voor een “huwelijkskandidaat” uit het herkomstland van de ouders. De omvang van de generatie huwbare Moslims neemt flink toe, waardoor op korte termijn een aanhoudende stroom profiteurs, maar ook als Turkije lid wordt bij EU, een complete volksverhuizing uit deze landen valt te verwachten. Meer dan een derde van de Turken zal proberen weg te vinden in het Westen als Turkije toetreedt tot de Europese Unie en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer. Turkije wil ten koste van alles “het vrij verkeer” van de Turken mogelijk te maken, terwijl in Turkije Islamitische haat tegen de de westerse volkeren toeneemt…Turken zijn nog steeds tegen de westerse cultuur. Moslims die Turkije lid willen maken bij EU zijn de opvolgers van Kara Mustafa. Onderhandelingen over toetreding kosten ons alleen nog meer belasting geld, tot nu zijn er honderden miljoenen Euro gekost. Islamitische AKP en Turkse leger zeggen dat ze graag lid willen worden, bereid om alle hervormingen die nodig zijn door te voeren( tot nu allemaal schijn!) maar gelijktijdig eisen ze: “het vrij verkeer van de Turken naar Europa”. Turken zijn bereid om: 1- Stoppen met de bezetting van een deel van huidige EU grondgebied (Noord Cyprus). 2- erkenning van Koerden. 3- Erkenning van Armeense genocide. 4- Hervormingen van het leger, politie, justitie, wetgeving (schijn activiteiten om naïeve Europeanen af te leiden) etc. Maar daar tegenover willen ze één ding zeker: “het vrij verkeer naar Europa”. En dit is alles wat de Turken steeds eisen. Ze dreigen steeds harder!. Ze weten heel goed wat ze willen. Het vrije verkeer naar Noord Cyprus resulteerde extra 300 000 duizend Turken op het Eiland en het was gelijk afgelopen met de vrije Cyprus. Turken hebben een deel van deze Eiland compleet bezet en gaan ze niet terug. 26 EU landen bij elkaar kunnen een bezette deel van hun grondgebied niet meer verdedigen tegen Islamitische Turkije. Noord-Irak weer hetzelfde, Turken smokkelen steeds meer rasgenoten naar deze gebied en eisen gelijk olievelden van Kirkuk en Mousoel. Het vrije verkeer van de Turken naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van europa onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims gaan vallen. Dit is wat de Turken zeker weten, Turkije nu met een kleine 80 miljoen inwoners + in EU landen circa 10 miljoen en in omringende landen met honderden miljoenen Moslims heeft genoeg met een “kleine ” eis: “vrije weg naar EU”, voor deze optie zijn ze bereid alles te doen. Maar met deze wapen kunnen ze hele EU vernietigen. Nu wordt het hoogtijd dat het vrije verkeer van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.
  Veel hier geboren moslimjongeren, willen graag deelnemen aan nieuwe strijdtonelen in West-Europa.
  Deze islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde vijandelijke organisaties en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten. Westerse invloed is nog steeds schijn op deze nieuwe generaties en zijn ze langzamerhand in de handen van de gevaarlijke machthebbers gevallen. Deze jongeren laten een ‘soldatengodsdienst’ zien die is vormgegeven in een soort ‘georganiseerde tegenstander van de westerse cultuur. De aantrekkelijkheid voor deze jongeren is dat ze gezamenlijk voor de zaak van hun ouders gaan vechten. Als ze onderling Nederlands praten, beginnen ze constant met, Allah, hallal, wallah, billah, insallah, masallah… Hun manier van organiseren wordt als ‘echte opdracht’ voorgesteld zodat ze ‘voor de zaak van Allah’ werken…Dit is wat Mohammed aanbood aan zijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slag mensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. De erecode voor deze ‘heilige bende’ is vastgelegd in de Constitutie van Medina’, en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan.” Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden.
  Nu zijn er miljoenen moslims binnen EU landen en een “paramilitaire” huiding hebben tegen de Europese volkeren is een grote gevaar….Moslims verspreidden zich over diverse landen en vestigen zij zich zonder problemen in West-Europa. Deze nieuwe generatie islamitische nomaden worden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting .
  In de grootsteden zijn er veel gevaarlijke Moslims actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Bijna elke wijk in de grote steden krijgt moskeen, islamscholen, internaten, TV schotels etc.. Deze Moslims zullen nooit stoppen en gaan ze weer hun nieuwe eisen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van de onderwijs, justitie, politie en geloof.. De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Instroom van nieuwe Moslims, geboortecijfers, polygamie en andere islamitische tactieken zorgen voor een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Nu zie jij daar alleen moslims. Ze spelen alsof ze antiracisten zijn.. Deze valse antiracisten zijn zelf grote racisten. Geen enkele Islamitische vrouw mag met een westerse man trouwen (bloed en ras bescherming). Turken en Arabieren zijn tegen de Koerden, Joden, Christenen en Berberen enz.. Deze mensen vinden het immers nodig om bij iedere mogelijkheid die zich voordoet de racist-kaart te spelen. Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de criminele Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken,en van onze steden een hel gemaakt hebben. Veel corruptie, dat staat vast, een maffiabende binnen de politiek en justitie, ze stelen, roven en vullen hun zakken goed. Niet voor niks komen ze allemaal weg met een mooi baantje na hun loopbaan. Ze zorgen in ieder geval goed voor elkaar en voor hun Moslims. Zonder criminele Moslims hebben ze geen werk meer! Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa. Dit is wat Libische Dictatuur Kadaffi met zijn kleine 190 miljoen dollar wilde bereiken…(Omkoop van Libische piraat in Europa is jaarlijks minimaal 190 miljoen dollar. Veel EU politici en hoge ambtenaren worden omgekocht om het “vrij verkeer van de Moslims” mogelijk te maken).

  Dubbele Nationaliteit

  Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen mensen met een dubbel paspoort samen met zweden of Engeland of de mensen met een dubbel paspoort samen met Marokko en Turkije. Die van Zweden is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. Die van Turkije en Marokko zijn dat duidelijk niet, het zijn moslims, hun cultuur is duidelijk niet de onze en normen en waarden stroken al helemaal niet met die van de westerse. Zweden is Europa. Dat is belangrijk, discussie overbodig. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. De meesten zijn ook gelijkdenkend. Wanneer ze willen inburgeren(zelf betalen) en kunnen ze na een paar jaar het Nederlandse paspoort krijgen. De islamitische druiven zijn zuur. Dus Mark Rutte is gewoon eerlijk met zijn uitspraak. Waarom zou dit discriminatie zijn? Zweden heeft net als Nederland een paspoort van de Europese Unie. Dat is een heel verschil. Daarnaast zijn juist Turkije maar vooral Marokko degenen die discrimineren. Je komt namelijk nooit af van de Marokkaanse nationaliteit, ook al ben je in Nederland geboren… Dat moet dus allemaal maar kunnen. Als Nederland hier dan kritiek op heeft dan is het ineens discriminatie. De Turkse regering gedraagt zich discriminerend naar de Koerdische, Armeense en Griekse minderheid. Deze minderheden zijn overgebleven na een periode van ethnic cleansing begin vorige eeuw. Recentelijk is er nog gedreigd 100 000 Armeniers het land uit te gooien. Wie discrimineert er nu? Als Turken Turken willen blijven, moeten ze lekker in Turkije blijven. Dit is Nederland en als je daar wilt wonen, zul je je moeten aanpassen. Dat zou andersom ook wenselijk zijn! En inderdaad, mocht het toch zo gebeuren, dan geldt uiteraard: wil je Turk blijven, dan ook geen aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen. Het kan toch nooit zo zijn dat het en en is? Men zal moeten kiezen: of inburgeren, of geen rechten hebben op Nederlandse voorzieningen.
  Turken in Overheidfuncties kunnen gemanipuleerd worden, zeg maar onder druk gezet worden door de Turkse spionagediensten. De enige remedie tegen deze oproep is alle Turken met een dubbel paspoort moeten het Nederlandse paspoort inleveren. Het kan toch niet zijn dat een Nederlandse Turk in Turkse militaire dienst moet. De belastingbetaler mag de afkoopsom voldoen. Als ze invalide terug komen ze in onze uitkeringen.
  Turkse gevoelens zijn dubbel. Europa is wel een prooi, maar ook vijand…Erdogan heeft meerdere malen uitgesproken dat hem een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Turken dicht… Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in mijn optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, ‘zoveelste provincie’, etc.) Laten die landen eerst maar eens normaal doen en ex-inwoners met rust laten. Om de dienstplicht in Turkije te ontlopen dient iedere Turk € 5800,00 te betalen voor zijn 38e levensjaar anders kan ie Turkije niet meer in. Daar naast nog wel 4 weken in de kazerne bivakkeren anders moet je als nog 2 jaar drillen. Leuke he, heb je niet met Zweden of welk Europees land dan ook. Daarbij leveren ze ook geen enkele crimineel uit (met een of anders lulsmoes); Kortom, primitieve landen moet je primitief behandelen. Moslimlanden willen invloed uit te oefenen op de Turken, Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Turkije wilt in Nederland een volgende Noord- Cyprus creëren. Ze blijven niet bij de dijk, Noord Cyprus was ook niet zomaar in een keer bezet!

  Christenen probleem.

  Net als bij de eerst en tweede golf van de Islamitische invasies, zien we nu weer zelfde zwakheid: lege kerken worden verandert in moskeen om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 800 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
   HBO-raad, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren het islamitische “geloof”, terwijl Moslims met die wapen nog meer landen kunnen veroveren. Kerkelijke leiding met zero moreel helpt alleen nog meer islamisatie in Europa. Dankzij verraderlijke kerk kwamen er 120 000 anti westerse Somaliërs binnen. Dit versterking met de Bulgaarse islamitische minderheid heeft alleen nog meer ellende veroorzaakt. Niemand van hen gaat naar die Christelijke kerk. Moslims doen alsof ze geen “misbruik” probleem hebben (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, blijft alles “geheim”, maar islamitische misbruik is vele malen groter dan de Christelijke kerk. Imams hebben alles legaal verklaard, 60 jaar oude Moslim met 12 jarige meisje noemen ze hallal!). Christelijke kerken zijn gewikkeld met grote morele problemen. Ze creëren nog meer kansen voor de Moslims. Er ontstaat een grote vacuüm voor de honderden miljoenen Europanen, waardoor islamitische rovers, namens “geloof-religie” nog meer terreinen kunnen veroveren. Hele middenoosten, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika is op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd: Bezetting van Europa 2 keer mislukt: De slag bij Poitiers (732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van die Christelijk aard.  Verdediging van een Frankische koning was totaal spontaan, het was los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde.: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.
  Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.
  Nu derde keer, het wordt de laatste en beslissende aanval van de islamieten. Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen.

  “Immigratie” van Moslims heet volksverplaatsing!

  De gestaag groeiende Moslims populatie vormt een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% – over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit – moskeen- in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld voor de andere scholen. Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken zijn de basis elementen om Nederlandse maatschappij ten val te brengen…De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd,(zie: georganiseerde politieke groeperingen die zich binnen de grote politieke partijen schuilen en opeens zeggen, “ja, we zijn Turken en we willen nu anders!!). Waarom zou je in een land willen wonen en je vervolgens opsluiten in je eigen cultuur. Lijkt wel of die Turken daarmee iets masochistisch hebben en een heel klein wereldbeeld, de huiskamer met een satellietverbinding naar een Turkse zender. Het probleem is simpel op te lossen. Alle economische banden met het thuis zwaar belasten. TV schotels, alle Islamitische propaganda middelen zo snel mogelijk belasten…Vult onze schatkist en maakt het “tijdelijk” migreren onaantrekkelijk.  Het kenmerk van de Islamitische organisering heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Ze zijn bijna 50 jaar binnen en geen enkele heeft een Nederlandse naam, ze doen mee aan de moskeebouw die volgens hen bezetting van het land betekent: deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Alle historische voorbeelden wijzen er op dat er met het Islamitische ideologie kunnen ze nooit geïntegreerd worden met een andere cultuur, waar ze binnengedrongen zijn. Segregatie en val is dus enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich geen immigrant beschouwd…Het gaat om een soort nieuwe type “hicret”, wat mohammedanen periodiek moesten doen. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid. Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren, mag alleen om tactische redenen en mag niet langer…Meerderheid vorming en de bezetting van het land, De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Nu in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er hier groeiende Moslim kolonies zijn, dus geen sprake van een integratie proces. 

 14. avatar wijkcomité says:

  Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.
   Een EU-blunder van de eerste orde.
  Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

  Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
  Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
  Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.  
  Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.

  R. Blicker

  WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE

 15. avatar Daisy_1981 says:

  @Klenak @dabonzi http://t.co/gLPDhscw dit is ook zo misselijk!


avatar

Quotes and Sayings

About the Region, Islam and cultural totalitarianism...

  I herewith commission you to carry out all preparations with regard to … a total solution of the Jewish question in those territories of Europe which are under German influence…. I furthermore charge you to submit to me as soon as possible a draft showing the … measures already taken for the execution of the intended final solution of the Jewish question.

  — Hermann Goering, Military directive, July 31, 1941. Quoted in The Rise and Full of the Third Reich, ch. 27, William L. Shirer (1960).

Weather Forecast

Middle East region weather forecast...

 • Show forecast for:
  26 April 2017, 05:08
  Mostly clear
  NNW
  Mostly clear
  15°C
  4 km/h
  real feel: 14°C
  current pressure: 1020 mb
  humidity: 40%
  wind speed: 4 km/h NNW
  wind gusts: 7 km/h
  sunrise: 05:59
  sunset: 19:16
  More forecast...
   
CRETHIPLETHI.COM - ONLINE MAGAZINE COVERING the MIDDLE EAST, ISRAEL, the ARAB WORLD, SOUTHWEST ASIA and the ISLAMIC MAGHREB - since 2009